Menu

MAGT OVER ANDRE ER EN SYGDOM

MOD DÅRER KÆMPER SELV GUDERNE FORGÆVES

En af MyHeritages gruppes ledere på Facebook som er bemyndiget at udelukke folk og ene og alene kan udelukke en uønsket person fra gruppen. Hun må åbenbart oppebære en vis immunitet idet hun har bedt mig aldeles omgående at fjerne hendes navn. Således betragtes jeg som skurken. De små i samfundet ER og bliver de små, og her er ingen hjælp at hente. For at undgå repressalier er hun nævnt som XXX. 

XXX har skrevet og bedt mig slette hendes navn øjeblikkeligt. I følge kopi af vores korrespondance har jeg IKKE "råbt" ad hende, men hun provokerede mig til det sidste. Hun SKULLE have det sidste ord som KUN lykkedes ved at udelukke mig fra Facebook Gruppen efterladt i afmagt.

Andre skrev hvordan jeg skulle gøre og som jeg forlængst HAVDE gjort, så derfor henviste jeg til min egen private side. To forskellige svar, på FB og af mig et svar til hver med link til min hjemmeside, omhandlende to artikler på samme www adresse.

Jeg er imod enhver form for diktatur og jantelov hvor man holder sin kæft og ikke at tro man er eller kan noget. Hvis det er således man behandler folk i gruppen er jeg kun glad for at være udelukket.

Kopi fra mine besvarelser af korrespondancen haves, og har IKKE "råbt" ad nogen, men helt bevisligt. Får hun ikke sin vilje med det sidste ord, er der lukket. Således for hun ALTID det sidste ord. Det er noget så nederdrægtigt ondskabsfuldt.

Kopier af skrivelser til og fra MyHeritage haves. Jeg har betalt indenfor tidsrammen etc., og de har slettet 62.000 personer, som de har taget sig ret til, uden at blinke.

Jeg kan gøre nøjagtigt som jeg vil for jeg blev taberen. Her gælder hverken juridisk eller moralsk ret.

Du køber et slægtsprogram og bruger det, men MyHeritage ejer de fulde rettigheder og kan til enhver tid lukke programmet. De kan til enhver tid hindre at genere en GED COM fil eller slægtsbog.

Det vil nu tage mig flere år at opbygge det jeg havde lavet på MyHeritage.

Jeg bliver kritiseret for at nævne min alder som en ældre mand, men for mit vedkommende vil det tage mig adskillige år at lære at forstå fagengelsk i tale og på skrift. Det tager også nogle år ekstra at opbygge hvad der er tabt, og UANSET kopier osv., skal det dog sættes i system igen, med tekst og billeder.

Mange har fundet hjælp på min familieside og det kan de så ikke længere.

Jeg kan aldrig sætte mig ned og sige: "BRAVO" hvor ER det godt det her. JEG kommer ikke videre med mit forehavende, men har heldigvis ret til at skrive:

MOD DÅRER KÆMPER SELV GUDERNE FORGÆVES.

FORDØMMENDE UDEN AT KENDE BAGGRUNDEN

Den 5. januar 2019. MAGTESLØS

Omhandlende forklaring er ikke velset alle steder som f.eks nævnt i en MyHeritage Gruppe på Facebook hvor XXX sørgede for at jeg blev udelukket fra gruppen. Her "taler" man pænt og undlader at skriver negativt om MyHeritage. Spørgsmål som ikke er af teknisk karakter henvises til den opreklamerede Support hos MyHeritage, som KUN kan foregå via E-mail - translated frem og tilbage. Derved opnåe ikke den fulde forståelse.

Telefonsupport findes KUN på engelsk og ikke som der reklameres med dansk. Der findes kun et nummer hvor man viderestilles. For det tekniske rækker skole-engelsk ikke vidt.

FORSTÅ og gør det rigtigt: Således er support overflødigt. Jeg behøver IKKE få at vide hvad jeg for længst har gjort og derfor beskrevet her. Ud fra dette kan andre så vurdere, men det er mere reglen end undtagelsen at forurettede får skylden. Forurettede er altid idioten, men end ikke det kan jeg bruge til noget.

Mine slægtsoptegnelser er mit kæreste eje. Folk med forkvaklede holdninger til dette har jeg da så sandelig ingen brug for.

Nye slægtsforskere bør nøje overveje hvad de vil og ønsker og ældre slægtsforskere må af erfaring gerne stille krav til programmer og teknik. Kan man ikke engelsk bør man KUN vælge programmer hvor man er sikker på dansk support.

Efter det jeg har været udsat for kan jeg absolut ikke anbefale MyHeritage. Nærmere beskrevet neden under.

DET GØR MIG ONDT

SENESTE SKRIVELSE TIL MYHERITAGE SUPPORT DEN 28-12-2019

KLAGE MYHERITAGE

Vedrørende konto ID: XXXXXXXXX

Premium Plus anonneme nt hos MyHeritage.

Jeg generer en slægtabog i PDF fil på 30.000 slægtninge.
Senere forsøger jeg at genere en på 62,000, men det kan systemet ikke klare.
Jeg er Dansker og ringer til MyHeritages Danske Support afdeling.
MyHeritage har ingen Dansk Support og omstilles til en engelsktalende.
Jeg kan ikke tale engelst og vælger at skrive til support med hjælp fra Google oversætter.
Jeg skriver flere gange uden svar og endelig er der en der svarer at jeg kan rige til Support.
Mit kreditkort var defekt og min Bank sendte mig et nyt men skulle bruge et link for at ændre mit kontonummer.
MyHeritage sendte mig et link for hvor jeg blot skulle købe et nyt Premium Plus abonnement. Jeg overførte penge til MyHeritage.
Dagen efter skrev MyHeritage at de ville tilbageføre pengene på min Bankkonto.
Jeg skrev at det ikke var det jeg ville, men de tilbageførte det indbetalte beløb til min Bankko nto, samtidig med at de ændrede mit Premium Plus abonnement til et Basis abonnement med 249 aner.
62.756 slægtninge var borte og der var så 249 tilbage.

Igen skrev jeg til MyHeritage og de skrev tilbage at det var de meget kede af og forærede mig 3 måneders gratis Premium Plus abonnement så jeg kunne undgå problemer.

Heldigvis forudså jeg problemer og fik dannet en GED com fil. Få timer senere var min abonnement som nævnt ændret til Basis og dagen efter igen ændret til Premium (uden plus) med plads til 2.500.

Jeg er oprettet som Premium Plus abonnement, men min familieside er opsat til Premium.

Jeg har hentet FTB og har overført min gente GED Com fil dertil og prøvet at overføre den til min familieside på MyHeritage. Det kan ikke lade sig gøre fordi den ikke er opsat til Premium Plus.

Min FTB siger også Premium Plus og jeg har prøvet at overføre herfra. Det kan heller ikke lade sig gøre. Den gør det modsatte, og sletter mine 62.000 slægtninger og overfører 2.600 fra min familieside.

Så er jeg ligevidt og bruger igen min GED Com fil og lægger mine 62.000 slægtninge ind på FTB.

Der er 13.000 billeder på min familieside, så de er intakte, men de 62.000 slægtninge kan aldrig overføres før MyHeritage opsætter min familieside til Præmium Plus med ubegrænset antal slægtninge og billeder.

Således har jeg bøvlet de seneste 3 uger, og jeg har ikke bedt om at få mit abonnement ændret.

Det hjælper intet at forære mig et Præmium Plus abonnement når det ikke kan bruges.

Det er indlysende at jeg er blevet holdt for nar hos MyHeritage og mange timers arbejde er formentligt spildt.

Jeg er en ældre mand på næsten 70 år og tror ikke jeg har mod på at starte helt forfra.

Venner har ringet til mig og sputgt hvad der er sket med min familie side og om jeg ikke har betalt. Også min familieside har været en hjælp for mange.

Jeg er blevet stillet i miskredit hos flere andre.

Jeg forstår ikke hvorfor MyHeritage ikke skriver på familiesiden at det ikke kan genereres slægtsbøger over f.eks. 30.000 slægtninge og X antal billeder.

Vil i løse de problemer jeg beder om, eller er det noget i ikke er interesseret i.

PS. Hvad har jeg gjort siden jeg bliver behandlet på den måde.

Venlig hilsen

Peter Petersen Schmidt
DANMARK

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

COMPLAIN MYHERITAGE

Relating to Account ID: 493075261

Premium Plus Announcements at MyHeritage.

I generate a family book in PDF file of 30,000 relatives.
Later I try to bother one at 62,000 but the system can't handle it.
I am a Dane and call MyHeritage's Danish Support Department.
MyHeritage has no Danish Support and is switched to an English speaker.
I can't speak English and choose to write for support with the help of Google translator.
I write several times without answers and finally there is someone who answers that I can call for Support.
My credit card was defective and my Bank sent me a new one but needed a link to change my account number.
MyHeritage sent me a link for where to buy a new Premium Plus subscription. I transferred money to MyHeritage.
The day after, MyHeritage wrote that they would return the money to my Bank Account.
I wrote that it was not what I wanted, but they returned the amount paid into my Bank account, while changing my Premium Plus subscription to a Basic subscription with 249 ancestors.
62,756 relatives were gone and there were then 249 left.

Again I wrote to MyHeritage and they wrote back that they were very bored and gave me 3 months free Premium Plus subscription so I could avoid problems.

Fortunately, I anticipated problems and created a GED com file. A few hours later, as mentioned, my subscription was changed to Basic and the following day changed again to Premium (without plus) with room for 2,500.

I'm set up as a Premium Plus subscription, but my family site is set up for Premium.

I downloaded FTB and uploaded my GED Com file to it and tried to upload it to my family site on MyHeritage. It can't be done because it's not set up for Premium Plus.

My FTB also says Premium Plus and I have tried to transfer from here. It can't be done either. It does the opposite, deleting my 62,000 relatives and transferring 2,600 from my family site.

Then I just go and use my GED Com file again and put my 62,000 relatives into FTB.

There are 13,000 images on my family site so they are intact, but the 62,000 relatives can never be transferred until MyHeritage sets up my family site for Premium Plus with unlimited number of relatives and images.

Thus, I have been bustling for the past 3 weeks and I have not asked to have my subscription changed.

It doesn't help to give me a Premium Plus subscription when it can't be used.

It is obvious that I have been mistaken for MyHeritage and many hours of work are probably wasted.

I am an older man of almost 70 years and do not think I have the courage to start all over again.

Friends have called me and sputtered what has happened to my family side and whether or not I paid. My family site has also been a help to many.

I have been discredited by several others.

I do not understand why MyHeritage does not write on the family site that it is not possible to generate genealogy books for example. 30,000 relatives and X number of photos.

Will you solve the problems I ask for, or is it something you are not interested in.

PS. What have I done since being treated that way?

Sincerely

Peter Petersen Schmidt
DENMARK
Translated via Google Translator

GENERERING AF SLÆGTSBOG

Tak for et par gode svar og "tusind" tak til kritik for som en svarer: Du skal ikke "hævde" dig selv, for din slægtsforskningsside hos MyHeritager er KUN din og KUN din alene. Vedkommende har selv en temmelig stor side med slægtninge; - MEN vi skal da lige være klar over at vores sider er ikke vores ALENE. De ses af millioner verden over og derfor er det da i alles interesse at de er så rigtige som muligt. De rigtige navne og hustruer, datoer og steder har betydning og ikke bare ligegyldig. Nogle kopierer og skriver af og andre bruger smart match. Det er også fint nok men vi kan godt kontrollere hvor det er muligt. Jeg afviste 25 smart match med min bedstefars søster gift i Tyskland. Hun er gift med en helt anden, og farmer i Amerika.

Jeg har mange efterkommere af udvandrere til Amerika osv., og har modtaget slægtsoversiger fra nogle. I stor tillid til mine grand grand grand kusiner / fætre er sådan noget kopieret uden ekstra kontrol, som jeg ikke har en jordisk chance for.

Der er personer med f. efter 1960 og dem kan jeg ikke kontrollere i kirkebogen, og ej heller så meget før 1600, og da slet ikke Gorm den Gamles for og efterslægt. Sidst nævnte bør betragtes som historie. Selv de få stykker der kan læse olddansk vil vide at der er fejl og mangler.

Jo MIN slægtsbog er min, men andre må gerne kigge med og gerne kontakte mig for fejl.

En anden kalder mig en løgner for det er umuligt at kontrollere alle, men som eks. tror jeg nu på Jenses mor der fortalte han er født 1962 så det har jeg skrevet. Således tror jeg at mange gør.

En slægtsbog hvor de seneste 4 generationer mangler giver ingen mening, og da slet ikke hvis den allerede slutter sammen med kirkebøgernes begyndelse. Kirkebøger er også fyldt med fejl.

Slutteligt forstår jeg slet ikke den kritik og mistillid man stilles overfor når man stiller et konkret spørgsmål om noget mange har problemer med.

Egentligt var jeg bare flink at svare damen der spurgte hvorlang det tog at lægge 63.000 personer ind på MyHeritage og da jeg ved hun er yngre og nystartet slægtsforsker; svarede jeg.

Ultra kort og kontant giver ofte ingen mening.

Derfor følgende: Jeg har forsket i 25 år og brugt en del tid på det, så jeg står ikke på bar bund og betragter mig selv som uvidende nybegynder.

Jeg har i nogle år brugt slægtsprogrammet MyHeritage som Basis version med plads til 249 aner (ikke 250). For et år siden, mellem jul og nytår, benyttede jeg mig af deres tilbud om et Premium Plus abonnement til halv pris og herefter fra den 28. december 2019 til fuld pris på knap 1.900 kr., som automatisk ville blive trukket på mit pengeinstitut kort.

I efteråret bliver kortet defekt og jeg modtager et nyt fra mit pengeinstitut med nyt kortnummer, hvorfor jeg er nødt til af få det rettet hos MyHeritage.

Der var imidlertid ingen steder på siden hvor det kunne rettes og jeg prøver at kontakte MyHeritage's DANSKE supportafdeling fordi jeg IKKE kan forklare den slags ting på Engelsk. Det viser sig desværre at det er falsk reklame for de har slet ingen dansk support.

Jeg skriver til MyHeritage, dansk som jeg oversætter via Googles Translator og derefter tilpasser så det hele giver mening.

De svarede at siden ville blive lukket ned hvis ikke betaling fandt sted den 20. december 2019, men intet om hvordan jeg ændrede kortnummeret så de automatisk kunne hæve beløbet.

Jeg skrev igen og forklarede og efter endu en uge sendte migde mig et link, således at jeg kunne forny mit abonnement. Jeg fornyede mit abonnement, men nu var den pludselig ca. 200 billigere for et års Premium Plus abonnement. Underligt, men efter få dage modtog jeg en ny meddelelse fra MyHeritage at de ville tilbageføre det indbetalte beløb til min bankkonto og ændre mit abonnement til et Basis abonnement med 249 aner.

Jeg skrev igen til MyHeritage og forklarede at det slet ikke var det jeg havde bedt om og at jeg ønskede at fortsætte som Premium Plus abonnement som er med ubegrænset antal slægtning og antal billeder.

De skriver tilbage, og undskylder sig med al den bøvl jeg har haft, forærer de mig nu 3 måneder gratis Premium Plus abonnement.

Løgn og plat. De har tilbageført det indbetalte beløb til min bankkonto og ændret mit abonnement til Basis abonnement hvor der nu figurerer 249 personer og IKKE flere.

Alle de andre er borte og det er bittert med de mange timers arbejde.

I foråret generede jeg en slægtsbog på godt og vel 30.000 personer uden problemer. I efteråret ville jeg så generere en ny slægtsbog men det kunne ikke lade sig gøre. Prøv igen; - stod der. Jeg prøved nogle gange uden resultat og måtte opgive. De kloge fortæller så at det er sproget der er galt med, men den køber jeg ikke for det er samme computer og samme sprog der er anvendt begge gange.

Altså 30.000 uden problemer og 63.000 uladesiggørligt. Det vil sige at den ikke kan generere store træer, men det skriver MyHeritage intet om.

Nogle fortæller så at jeg skal FTB Family Tree Builder en købsmodel fra Amerika. Jeg vælger så den gratis model 8.0 fra MyHeritage.

Jeg importerer de knap 63.000 slægtninge over i FTB og erfarer at der ikke kan generes slægtsbøger herfra.

Tiden begynder at blive knap, og jeg når lige at hive en GED Com fil hjem inden jeg konstaterer at min side er sat på Basis funktion med 249 aner og ligeledes ændret i FTB til 249 aner.

Nu begynder jeg at blive skeptisk for vil min GED Com fil nu virke som den skal og kan den bruges i andre slægtsprogrammer ?

Jeg har knap 13.000 som hører til og nu vil mangle.

¤ At man kan have en Backup liggende hos MyHeritage, ved jeg så udmærket godt, men der er også andet i denne verden er nødvendigt, også for en folkepensionist uden overklassestandard.

¤ Jeg har besøgt mange ældre slægtninge og hart det rart. De er nu borte og tiden er blevet en anden. 25 år med forskning er blevet til en del notater som jeg stadig har, men der er også ting der er skrevet direkte fra kirkebogen og over i MyHeritage og derfor KUN findes der.

Jeg lever og bor alene så der er tid til at tænke over tingene, men jeg er ked af den behandling jeg har fået og tusinder af timers ekstra arbejde er ikke lige det der står på ønskelisten.

Fhv. murerarbejdsmand uden de store uddannmelser.

PS. Der kan importeres // eksporteres GED Com filer til det som abonnementet er opsat til af MyHeritage der alene administrerer dette ud fra det abonnement der er betalt for. Det er menneskeligt at fejle, men umenskelig ikke at afhjælpe problemet.

Store træer over 30.000 personer med mange billeder kan ikke forventes genereret som slægtsbog i PDF fil - eller over 10.000 A-4 sider i en samlet enhed og filen kan ikke deles.

Det er ting man bør have i tankerne ved opbygning af store træer hvor en masse arbejde nemt kan være spildt, og måske tabt.

Min udvej er nok et helt et helt andet program som koster x antal kroner, hostning af webhotel som koster penge og en købt version af Family Tree Builder FTB til X antal kroner. Summa Sumarum bliver prisen nok den samme som MyHeritage men kan være det hele værd i sidste ende. Jeg må give afkald på Smart Match, men hellere det og undgå ærgelser.

Der er der ikke tale om en legeplads men en seriøs syssel for voksne. 

Godt nytår.

SLÆGTSFORSKER VENNER // INDER

Slægtsforsker venner og veninder søges til hyggeligt samvær under private forhold.

Jeg har forsket i omkring 25 år og er lige fyldt 69 og er af hankønsvæsen, ugift fhv. murerarbejdsmand.

Jeres alder er ikke afgørende men rent geografisk bedst om i bor i Vejen eller Haderslev kommune.

Det er med slægtsforskning som med en god pibe tobak. Man skal huske at tage piben ud af munden engang imellem. Jeg ryger ikke.

Annoncen er reel og uden løgn og plat.

Venlig hilsen Peter

Indrykket og opdateret den 25. december 2019