Menu

RELATIVES IN DK USA CANADA AUSTRALIA NEW ZEALAND

Her er et billede fra Marlid og Jørgen Jessen Bork deres bryllup i Danmark. De boede i Glendale Californien.

Slægt // RELATIVES

Min anetavle går nogle steder tilbage til ca. 1500 og nogle steder har jeg forsøgt at gøre det komplet med efterkommere fra ca. 1700 og frem til i dag. Det lader sig imidlertid ikke gøre. De seneste 60 år er ikke tilgængelige i kirkebøgerne, men med lidt held kan der findes et eller andet på nettet.

Opdatering januar 2020. Slægt ført tilbage til Gorm den Gamle og videre til kongen på Herulii nede ved Sortehavet. Blot enkelte lige linjer i anerækken tilbage til omkring år 0 eller lidt før. Der er tale om 19 cifre som følgende: 3 trillioner 780 billiarder 039 billioner 075 milliarder 566 millioner 977 tusinde 024 aner. 

I tal: 3.780.039.075.566.977.024. 

Jeg havde 62.756 slægtninge på mit slægtstræ på MyHeritage men MyHeritage ændrede min betalte status til en gratis side med 249 på træet. Alt det andet var fjernet, slettet. Til mit held havde jeg lavet en GED COM fil blot 3 timer forinden. Filen ER der og er også lagt ind i et andet program, men det roder noget og biografier kan nogle ord f.eks. se således ud: P&#er?ch%idt. Det giver ikke megen mening. 

Jeg har udskrevet en enetavle med 63 generationer og lagt ind her på siden. Jeg udskrev en slægtsbog med ca. 32.000 slægtninge på over 9.000 A-4 sider i PDF. Det gik udmærket, men da jeg prøvede at generere en ny slægtsbog med knap 63.000 slægtninge, strejkede systemet. Det kan bare ikke lade sig gøre. Jeg har så GEDEN (GED COM filen) - Heldigvis, og der er over 12.000 billeder som er overført til FTB Family Tree Maker. De ligger der, fortæller systemet, men de kan ikke vises og derfor heller ikke overføres til en anden billedmappe. Det blev til en masse ekstra bøvl som jeg ikke lige havde med i planerne.

Slægtsforskning med efterkommere frem til i dag er et detektivarbejde og kræver meget. Selv har jeg fundet meget men der mangler også meget endnu. Jeg begyndte så småt i 1995 og siden har det grebet noget om sig.

For 15 år siden sendte jeg nogle gange 30 breve af sted af gangen til efterkommere af mine oldeforældre. Næsten alle svarede positivt tilbage, og jeg lånte bunker af billeder som blev kopieret og originalerne tilbage sendt.

Nogle gange var jeg på landsarkivet i Viborg og blev i byen 4 dage af gangen med overnatning i bilen. Det er blevet noget nemmere hvor kirkebøger og folketællinger ligger på Internet.

Jeg har her min egen hjemmeside jelsroy.dk og en slægtsside på MyHeritage og som hovedregel lægger jeg ikke datoer ud om nulevende personer. Tiderne har siden da ændret sig markant, idet jeg i starten fik svar fra næsten alle jeg kontaktede ser det noget anderledes ud i dag, hvor mange overhovedet ikke reagerer.

Det er selvfølgelig ærgerligt når man forsøger at gøre noget så komplet som overhovedet muligt og så der alligevel mangler noget. Det er også ærgerlig for kommende generationer som helt sikkert kan have gavn og glæde af min slægtsbog.  Der er også dem der lover, og derved bliver det.

Grundet dette er færdiggørelsen udsat et par år endnu og håber at de mange jeg har lovet et færdig resultat har tålmodighed lidt endnu.

Dette til trods for at antallet af slægtsforskere er steget betydeligt de senere år, i takt med at det er blevet nemmere med Internet.

Jeg har VIRKELIG skrevet til mange og med glæde besøgt mange; og haft mange hyggelige stunder ud af det. Om et år bliver jeg så folkepensionist og der skal hele tiden prioriteres hvilket medfører at alle disse besøg også må reduceres.

Jeg er frisk som en havørn med luft under vingerne, bor alene med tiden foran mig. Dog ORKER jeg ikke at skrive ud til de mange efterkommere jeg finder, hvor mange slet ikke har den interesse eller er interesseret.
Det vil i fremtiden kun blive et få mindretal af efterkommere jeg kontakter.

Det vil ALTID glæde mig om folk selv vil tage kontakt til mig, pr. brev, telefonisk eller e-mail, med oplysninger der kan bidrage til min slægtsbog. Det gælder også dem der bare ved noget om min slægt.

Desværre lever vi; mere end nogen sinde, i en fortravlet hverdag hvor tid til hygge og afslapning nok mere er et begreb end virkelighed. Vi skal nå og vi har ikke tid. Stress.

Hvem siger vi SKAL alt det og glemmer at slappe af fra alverdens fortrædeligheder. Gå en tur, nyd naturen, drøm dig lykkelig og fri, selv om det kun er for en stund har det sin berettigelse.

PS.  Beslutning om at nedlægge siden dæmrer. Den er ikke gratis. Den besøges af en del for info om slægt.

Mange forsker selv men oplyser ikke om deres slægt. Det bliver aldrig som i gamle dage, hvor man tænkte på andre end sig selv. Man kom hinanden ved og her i Sønderjylland hjalp folk hinanden. Flere landsbyer var mere eller mindre én stor familie. Disse minder kommer aldrig igen. Dengang man ikke skulle tro man var noget, men alligevel var noget.

En af mine bekendte lovede aldrig noget men sagde gerne, nu ser vi. Ting tager tid. Vi har IKKE tid. Reelt: VI VIL IKKE. De sidste 3 ord tager man ikke fejl af.

Det kan jeg ikke bruge til noget, og tiden er moden til at reducere kontakten til efterkommere til få udvalgte og prøve at få noget ud af det.

Der mangler oftest de seneste 2 generationer og dermed en direkte forbindelse til mine aner. Der mangler billeder og de nyere sider dekoreres med billeder af kirker og gravsten. Det skal være en slægtsbog med tekst og billeder.

Jeg tror det er generel alle steder. Jeg gør sikkert også noget galt, men det ER ikke nemt for en tudse at komme i storkereden. Langt de fleste i dag har en uddannelse og en formidabel indtjening.

Jeg afsluttede skolen med syvende klasse og mit erhverv fungerede som arbejdsmand. Der er aldrig blevet til pensionsopsparinger eller luksus. Der har været til dagen og vejen og nogen gange lidt til. Det blev så til en gammel bil. Jeg er ugift, uden børn og bor alene og folk undres over at jeg laver en slægtsbog.

Ja, da ! – Vores slægt er for alle, uanset forskelligheder, uddannelse, karriere, penge, nationalitet og tro osv.

Med dette vil jeg slutte for denne gang i håb at så mange som muligt med lyst og interesse vil kontakte mig. Alt vel !!!

De venligste hilsener

Peter Petersen Schmidt

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

New Year Message 2015.

My pedigree goes back to some places around 1500 and some places I have tried to make it complete with descendants from approximately 1700 and until today. It seems, however, do. The past 60 years are not available in the church records, but with a little luck, there may be something on the web.

Genealogy of the descendants to the present day is a detective work and requires much. Although I have found much but there is also much yet. I gradually began in 1995 and since then it gripped something about themselves.

15 years ago I sent some times 30 letters of place at a time to the descendants of my great-grandparents. Almost all responded positively, and I borrowed piles of pictures which were copied and the originals returned.

Sometimes I was on regional archives in Viborg, Denmark and was in town four days at a time, sleeping in the car. It has become somewhat easier where church records and censuses is on the Internet.

Here, I have my own website jelsroy.dk and a genus page on MyHeritage and as a rule I put dates out on living persons. Times have since changed dramatically since I made the first response from almost everyone I contacted looks somewhat different today, how many do not respond at all.

Course it is annoying when you are trying to do something as complete as possible and so there still something missing. It's also annoying for future generations which certainly can have the benefit of my family book. There are also those that promise, and it remains.

Because this is the completion suspended for a few more years and hope to the many I have promised a finished result has patience a little longer.

This despite the fact that the number of genealogists have increased significantly in recent years, as it has become easier with the Internet.

I REALLY written for many and gladly visited many; and had many pleasant hours out of it. About a year I am so retiree and be constantly prioritized causing all these visits also be reduced.

I'm fit as a fiddle with wings, lives alone with time in front of me. However bother I do not write out to the many descendants I find how many do not have the interest or are interested. 
It will continue to be a few minority of descendants I contacts.

It will ALWAYS be delighted if people themselves will contact me by. phone, letter or email with information that can help my family book. This also applies to those who simply know nothing about my family.

Unfortunately we live; More than ever, in our busy time where the time for fun and relaxation probably more a concept than a reality. We must achieve and we have no time. Stress.

Who says we MUST everything and forget to relax from all sorts of troubles.Take a walk, enjoy nature, dream you happy and free, even if only for a little while it has its merits.

PS.  The time to close my homepage down is nearly. It is not free. It is visited by some for info on genealogy.

Many researchers themselves but no information about their genealogy. It will never be like the old days when you thought of anyone but themselves. It came apart at and here in Southern Jutland helped people apart. Several villages were more or less one big family. These memories will never come again.At the time, one would not think it was anything but anyway it was something.

One of my acquaintances never promised anything but said like, now we see. Things take time. We do NOT have time. In reality: WE WILL NOT. The last three words take no mistake.

I can not use for anything, and the time is ripe to reduce contact with descendants to get selected and try to get something out of it.

Missing usually the last 2 generations and thus a direct connection to my ancestors. Images missing and the newer pages decorated with pictures of churches and gravestones. It would indeed be a family book.

I think it is general everywhere. I do probably something wrong, but it IS not easy for a toad to get storks nest. The vast majority of today have an education and a formidable earnings.

I finished school in seventh grade and my profession worked as a laborer. There has never been to retirement savings or luxury. There have been a living and sometimes a little more. It was so for an old car. I am unmarried, without children and living alone and people wonder why I'm doing a genealogy.

Well, then! - Our family is for everyone, regardless of differences, education, career, money, nationality and faith etc.

With that I will close for now hoping that as many as possible with the desire and interest would contact me in 2015 - and wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year.

The friendliest greetings

Peter Petersen Schmidt
Denmark

.